Okiem eksperta

Analiza rynku nieruchomo�ci zabudowanych na terenie miasta Wroc�awia

Poda�

Na lokalnym rynku najwi�ksz� liczb� ofert sprzeda�y stanowi� nieruchomo�ci zlokalizowane w cz�ci miasta Krzyki, jest to najwi�ksza i najbardziej zurbanizowana cz�� miasta a jednocze�nie ciesz�ca si� niezwyk�� popularno�ci� w�ród potencjalnych nabywców. Znajduje to równie� odzwierciedlenie w aktywno�ci deweloperów, którzy w�a�nie na Krzykach realizuj� najwi�cej inwestycji mieszkaniowych (zarówno lokalowych jak i budynkowych). Je�eli chodzi o parametry oferowanej zabudowy, zró�nicowanie jest bardzo du�e, przy czym najwi�cej ofert z rynku wtórnego dotyczy budynków do remontu, ofert zbycia budynków w wysokim standardzie jest bardzo ograniczona ilo��.

Popyt

Lokalny rynek nieruchomo�ci zabudowanych jest dobrze rozwini�ty. Rocznie odnotowuje si� na nim oko�o 250 transakcji sprzeda�y z rynku wtórnego. Niewielki spadek ilo�ci transakcji wyst�pi� w 2014r. co mo�e mie� zwi�zek z polityk� kredytow� banków. Z kolei w 2015 roku odnotowano 290 transakcji zbycia nieruchomo�ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi, �rednia powierzchnia oscyluje oko�o 160 mkw (156 mkw w roku 2015, 160 mkw w roku 2014, 163 mkw w roku 2013) – widoczny lekki trend spadkowy. ��czny obrót nieruchomo�ciami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi w 2015r. wyniós� 184 mln z�, �rednia cena metra kwadratowego wynios�a w 2015r. 4195 z�, w latach ubieg�ych kszta�towa�a si� na porównywalnym poziomie.

Widoczna jest natomiast korelacja pomi�dzy cen� nieruchomo�ci zabudowanej a powierzchni� budynku, im mniejsza powierzchnia tym jednostkowa cena jest wy�sza, ma to �cis�y zwi�zek z kapita�och�onno�ci� nieruchomo�ci, zale�no�� t� obrazuje poni�szy wykres:

nieruchomo�ci

Najcz�ciej sprzedawana powierzchnia budynków mieszkalnych to 140-170 mkw (30% transakcji), stosunkowo du�o równie� odnotowano transakcji zbycia domami o powierzchni powy�ej 110 do 140mkw (��cznie 50 % transakcji zawiera�o si� w przedziale od 110 do 170 mkw).Najmniejsz� popularno�ci� ciesz� si� domy o powierzchni poni�ej 80 mkw, zwi�zane jest to zapewne z ograniczon� poda� takich nieruchomo�ci.

nieruchomo�ci

Je�eli chodzi o struktur� powierzchniow� odnotowanych transakcji to wida�, �e najwi�cej transakcji odnotowano w cz�ci miasta Fabryczna (43% transakcji), przy czym �rednia cena mkw wynosi tutaj 4012 z�, dla porównania w dzielnicy Psie Pole odnotowano 30%v ogó�u transakcji jednak �rednia cena jednostkowa jest ni�sza i wynosi 3679 z�/mkw. Najwy�sze ceny jednostkowe dotycz� Krzyków (�rednio 4586 z�/mkw), �rednia powierzchnia budynków w tych dzielnicach oscylowa�a wokó� 160 mkw. Najwy�sze ceny jednostkowe dotycz� �ródmie�cia, �rednia cena w 2015r. to 6419 z�/mkw, jednocze�nie �rednia powierzchnia jest mniejsza i osi�ga poziom 128 mkw. W tej cz�ci miasta wyró�niamy presti�owe osiedla Wielkiej Wyspy (Biskupin, S�polno, D�bie) jak równie� Zacisze i Zalesie – osiedla willowe poniemieckie uzupe�nione inwestycjami z lat 70-tych XX wieku, po�o�one w strefie �ródmiejskiej miasta.

Nie odnotowano natomiast transakcji zbycia budynkami mieszkalnymi w centralnej strefie miasta tj. na Starym Mie�cie. W  tej cz�ci miasta brak jest zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pojedyncze budynki tego typu zosta�y skomercjalizowane.

nieruchomo�ci

nieruchomo�ci